Dei-opfang

Pjutte-opfang

Oer Dondersteen

In berne-opfang is foar ús mear as in plak dêr’t âlders harren bern hinne bringe sadat se nei harren wurk gean kinne of studearje kinne. Fansels, it begjint by soargje foar, fertrouwen jaan, bern in feilige basis jaan. Mar wy sjogge berne-opfang ék as in maatskiplike foarsjenning dêr’t boartsjen en learen byinoar komme. As partner yn ’e opfieding lizze wy de basis foar in libben lang ûntwikkelje.

Us tariven binne helder en earlik. Wy rekkenje gjin administraasje- of burokosten, dus der binne gjin ferburgen of ûnfoarsjoene kosten.

Hjir steane wy alle dagen foar:

 • Gemoedlike sfear
 • Fêste liedsters
 • In leuke dei biede
 • Goed âlderkontakt
 • Bern steane sintraal
 • Untwikkeling stimulearje
 • Wille
 • Feilige haven

Alles watst fierder oer ús witte wolst

Berne-opfang Dondersteen biedt jo bern opfang yn in gemoedlike sfear, dêr’t wy de ferskillen tusken thús en de berne-opfang sa lyts mooglik meitsje wolle. Dat dogge wy troch opfang te bieden yn lytse groepen, mei fertroude pedagogysk meiwurkers. Dêrtroch krije de bern de kâns om in bân op te bouwen en harren feilich te fielen by berne-opfang Dondersteen. Foar bern moat it foaral moai wêze om nei berne-opfang Dondersteen te kommen. In moaie dei biede yn in fertroude omjouwing mei folwoeksenen dêr’t se op weromfalle kinne, is foar ús fan grut belang. Dêrneist fine wy in goede gearwurking mei âlders belangryk. Wy fine it noflik om alle dagen in petearke mei de âlders oan te gean.

Fyzje op bern

It bern as yndividu en respekt hawwe foar bern steane sintraal. Der hearsket by ús in pedagogysk klimaat dêr’t romte foar groepsopfieding is, mar ek foar yndividuele ûntwikkeling. Bûten de deistige fersoarging stimulearret de omjouwing bern om har sawol lichaamlik, sosjaal, emosjoneel, kreatyf, taalfeardich en ferstanlik te ûntwikkeljen. Wy biede ek in omjouwing dêr’t bern har bewust wurde fan maatskiplik gongbere noarms en wearden.

Berne-opfang Dondersteen is it ferlingde fan ’e thússituaasje. “It is hjir moai” is itjinge dat wy graach útstriele nei âlders en bern. Der is romte foar in soad wille en leafde, en om in hechte bân op te bouwen. Yn ’e feilige haven krije bern de kâns om te boartsjen en te ûntdekken, en geandewei te learen om har te ûntwikkeljen ta in eigen “ik”, mei eigen talinten en in eigen karakter. It docht ús goed as bern net mei nei hûs wolle; dan hawwe se in moaie dei hân en binne se noch net klear mei boartsjen.

Kwaliteit

De beane kwaliteit foarmet de basis om ús berne-opfang in feilich en ferantwurde plak wêze te litten, dêr’t bern graach ferbliuwe en dêr’t sy útdage wurde yn harren ûntwikkeling. It is ús taak om de oan ús tafertroude bern op te fangen yn in fertroude en feilige omjouwing, dêr’t sy har frij fiele om te boartsjen, learen en ûntdekken, en om ûnderfiningen op te dwaan.

Bepalend foar kwalitatyf ferantwurde opfang binne ûnder oaren de feiligens- en sûnensaspekten, mar foaral ek de pedagogyske kwaliteit. In hege pedagogyske kwaliteit is fan grutte ynfloed op it wolwêzen fan bern en soarget derfoar dat sy har op in optimale wize ûntwikkelje kinne.

De pedagogysk meiwurkers fan berne-opfang Dondersteen wurde troch coaching en in ôfwikseljend oanbod fan trainingen en opliedingen kontinu stimulearre om harsels fierder te ûntwikkeljen en better te wurden yn harren fak. Wy folgje nije trends en ûntwikkelingen, en beoardielje hieltyd oft dy fan mearwearde binne foar de kwaliteit fan ús opfang.

By berne-opfang Dondersteen fine wy de kwaliteit fan ’e ûnderfiningen dy’t bern opdogge yn harren ynteraksjes mei de sosjale en materiële omjouwing hiel belangryk. Tink dêrby oan it kontakt mei leeftiidsgenoatsjes en de ynrjochting fan ’e opfang (sawol binnen as bûten), dy’t de ûntwikkeling stimulearje. Dêrneist stribje wy nei in heldere en regelmjittige útwikseling fan ynformaasje tusken de âlders en de pedagogysk meiwurkers, om’t dat ek in positive ynfloed hat op it wolwêzen fan it bern op ’e berne-opfang.

Ut ’e Wet berne-opfang wurde minimumeasken steld oan ’e kwaliteit fan ’e opfang. Der mei net ôfwykt wurde fan ’e wetlike foarskriften, dêr’t easken yn steld wurde oan saken as beropskwalifikaasjes, groepsgrutte, it oantal bern de pedagogysk meiwurker, belied feiligens & sûnens, it pedagogysk beliedsplan en de akkommodaasje. Yn opdracht fan ’e gemeente sjocht de GGD alle jierren troch ynspeksjes ta op it neilibjen fan ’e Wet berne-opfang.

Foar de âlders en de âlderkommisje is berne-opfang Dondersteen oansletten by de belangeferiening fan âlders yn ’e berne opfang, BoinK.

Twatalich belied

Op berne-opfang Dondersteen wurkje wy mei in twatalich belied (Frysk-Nederlânsk). Dat dogge wy om’t meartaligens moai én learsum is foar bern. In soad ûndersiken yn binnen- en bûtenlân litte sjen dat it goed is foar de taalkundige, sosjale en kognitive ûntwikkeling fan in bern.

De bêste basis foar in meartalige ûntwikkeling leit yn ’e foarskoalske perioade. Bern fan 0-4 jier binne hiel fleksibel; se sitte midden yn harren taalûntwikkeling. As se yn in omjouwing sitte dêr’t twa (of mear) talen praat wurde, dan leare se dy twadde (of tredde) taal der boartsjendewei by.

It is dan wol fan belang dat je bewust en konsekwint mei de talen omgeane. Op berne-opfang Dondersteen wurkje wy mei it ien-persoan-ien-taalbelied. Guon pedagogysk meiwurkers biede konsekwint it Frysk oan, oare pedagogysk meiwurkers it Nederlânsk. Sa leare de bern de talen goed te skieden.

Fierder is it fan belang dat de talen op in stimulearjende wize oanbean wurde. Op berne-opfang Dondersteen binne wy bewust dwaande mei it kreëarjen fan in taalrike omjouwing. Wy wurkje mei tema’s, sjonge en lêze in soad en dogge taalspultsjes mei de bern.

In ûnôfhinklike provinsjale fisitaasjekommisje beoardielet ús op ’e kwaliteit fan ús twatalich belied.

Feiligens by Berne-opfang Dondersteen betsjut: je feilich fiele by ús meiwurkers en oare bern. Mar ek: je feilich bewege kinne. Wy soargje derfoar dat bern yn feilige romten boartsje, ite en sliepe kinne. Dat bart troch oanpassingen yn ’e romten (lykas feilich boartersguod en gjin skerpe hoeken), alertheid fan ús pedagogysk meiwurkers en regelmjittige skoalling yn bygelyks berne-EHBU en BHF.

Om de sûnens en feiligens fan ’e bern garandearje te kinnen, docht Berne-opfang Dondersteen ûnder mear it folgjende:

 • it ynventarisearjen fan risiko’s
 • bedriuwshelpferliening
 • medisinebelied
 • meldkoade bernemishanneling
 • fjouwereagebelied
 • sûne fieding

Wy fine it hiel belangryk dat âlders har belutsen fiele by ús berne-opfang en de opfang fan harren bern. Wy realisearje ús dat wy opfang biede oan it dierberste besit fan âlders. Wy steane dan ek iepen foar harren advizen en tippen.

Ferbetterpunten

Wy stelle it op priis as âlders meitinke oer de opfang. Kinst dyn ferbetterpunten, ideeën en kompliminten melde by administratie@kinderopvangdondersteen.nl. Dy opmerkingen binne hiel weardefol foar ús.

Klachteregeling

Wy dogge der alles oan om de kwaliteit fan ús tsjinstferliening te garandearjen. As der in situaasje ûntstiet dêr’t âlders net tefreden oer binne, dan stelle wy it o sa op priis dat de âlders dêr mei ús oer kommunisearje. Wy beskôgje dat as in foarm fan advys oer ús tsjinstferliening. Klachtebehanneling draacht by oan it ferbetterjen fan ús kwaliteit. Yn ús ynterne klachteregeling stiet hoe’t wy mei klachten omgeane. Berne-opfang Dondersteen is oansletten by de Geschillencommissie. Dy stichting sil de klacht ûnpartidich en deskundich beoardielje.

Foar âlder en bern is de oerstap nei de berne-opfang bêst spannend. Dat begripe wy mar al te goed. De pleatsingsproseduere is aardich wiidweidich by ús, om’t wy it hiel belangryk fine dat dyn bern him by ús thúsfielt. Dat jildt sawol foar de dei-opfang as foar de bûtenskoalske opfang.

De âlderkommisje bestiet út âlders fan bern dy’t oansletten binne by ús berne-opfang. Mei de âlderkommisje beskikt Berne-opfang Dondersteen oer in petearpartner dy’t alle âlders fertsjintwurdiget.

De kommisje wurdt regelmjittich ynformearre troch de berne-opfang oer de deistige gong fan saken en resinte ûntwikkelingen. Dat bart as de âlderkommisje gearkomt. De kommisje hat it rjocht om advys te freegjen, mar ek om advys te jaan.

Berne-opfang Dondersteen wurdt alle jierren toetst troch de GGD. It ferslach kinst ynsjen op ’e groep of hjir downloade.

It LRKP-nûmer (“Landelijk Registratienummer Kinderopvang en Peuterspeelzalen”) hast nedich foar it oanfreegjen of wizigjen fan ’e berne-opfangtaslach op toeslagen.nl.

LKRP-nûmer Berne-opfang Dondersteen Kollumersweach

 • Berne-opfang (0-4 jier): 504243998
 • Bûtenskoalske opfang (4 -12 jaar): 220454954

Berne-opfang Dondersteen stiet ynskreaun yn it lanlik Register berne-opfang. Giet dyn bern nei ús dei-opfang of bûtenskoalske opfang? Dan hast, ast wurkest of studearrest, rjocht op berne-opfangtaslach.

Taslach 2024

Berne-opvang €10,25 en BSO €9,12

It oanfreegjen, wizigjen en beëinigjen fan ’e berne-opfangtaslach kinst sels dwaan op toeslagen.nl. Nei ôfrin fan elk jier kontrolearret de belestingtsjinst oftst it goede oantal opfangoeren opjûn hast. Dan krigest de definitive ôfrekkening.

Hast muoite mei it oanfreegjen fan ’e berne-opfangtaslach? Wy helpe dy graach!