Dei-opfang

Dei-opfang

Berne-opfang Dondersteen wol dat dyn bern him of har by ús like noflik fielt as thús. Wy fine it belangryk dat dyn bern opgroeit yn in betroubere, feilige omjouwing en him of har posityf ûntwikkelje kin, yn in eigen tempo. Kinst kieze foar in hiele dei of in deidiel opfang. Us dei-opfang is troch de wike alle dagen iepen fan 7.00 oant 18.00 oere. ( betiid opfang fan 6:30u mooglik)

0 oant 4 jier

Yn groep Dondersteen wurde bern opfongen fan 0 oant 4 jier. De bern kinne al komme as se 10 wiken âld binne. Wy wurkje op ’e poppegroep mei in fêste struktuer/in fêst deiritme. Dêr’t foldwaande romte yn is foar it eigen deiritme fan thús. Wy, as liedsters, besykje safolle mooglik dat ritme en de winsken fan ’e âlders nei te libjen. Tink oan eigen sliep- en ytmominten.

Elk bern kriget by de yntake in mentor / fêste liedster tawiisd. De mentor nimt safolle mooglik de soarch fan it bern op har en is it oansprekpunt foar de âlders. Is de mentor der net op ’e dei fan ’e opfang, dan soarget de twadde fêste liedster foar it bern. Sadat jo bern hast altyd itselde gesicht sjocht en de liedster goed op ’e hichte is fan wat der spilet. Oant dat it bern 1 jier is, hâlde wy it deiritme by yn it âlderportaal, dat alle âlders ynsjen kinne.

Mei it âlderportaal kinne âlders thús rêstich neilêze hoe’t de dei fan harren bern ferrûn is. Uteraard binne de âlders frij om op ’e opfangdei fan harren bern kontakt mei de liedsters op te nimmen, fia it âlderportaal of telefoanysk. Wy begripe dat it foar âlders ek spannend is om harren poppe fuort te bringen en dan kin it noflik wêze om tuskentroch efkes kontakt te hawwen.

Deiritme

Nei 1 jier geane de bern faak al mei yn it ritme fan ’e rest fan ’e groep. Dat ritme sjocht der by ús sa út:

 • By it ynkommen – dy tiden binne foar alle bern wer oars – krije se harren moarnsiten of in earste fleske.
 • Dêrnei meie se lekker frij boartsje, yn ’e boks of op ’e grûn tusken de oare berntsjes. Yn it húske mei it keukentsje, mei de blokken of mei oar boartersguod.
 • Om 9.30 oere ite wy mei de hiele groep fruit. De ien kriget in fruithap en de oar kriget al stikjes. Lekker mei wat drinken en in koekje derby.
 • Om 10.00 oere hawwe wy it earste ferskjinmomint en geane guon berntsjes alwer op bêd. De bern dy’t net op bêd geane, dogge in aktiviteit dy’t past by it tema fan dat momint. Se lêze in boekje, fervje oan tafel, grieme mei skom, boartsje mei boumaterialen, ferskjinje mei-inoar de ruften fan ’e boartersguodpoppen of bewege op muzyk… neam mar op!
 • Om 11.30 oere ite wy in stikje bôle mei in beker/fleske molke of tee.
 • Bern dy’t om 12.00/12.30 oere hinne ta binne oan in sliepke, geane (wer) op bêd.
 • Oare bern kinne no wer frij boartsje of dogge in yndividuele aktiviteit mei in liedster.
 • Middeis hawwe wy noch twa fêste groepsmominten oan tafel: om 14.00 oere foar de tee en in koekje/fruit en om 16.00 oere foar in crackerke mei drinken.

As it waar it talit, besykje wy om alle dagen nei bûten ta te gean. Dan geane wy nei ús eigen tún of meitsje wy in kuierke troch it doarp. Wy hawwe meardere berneweinen/buggys. Sa kinne alle bern altyd mei nei bûten ta.

*Op guon mominten fan ’e dei splitse wy de groep en geane wy mei de pjutten fan 2-4 jier nei de oare romte. Dat is bygelyks foar in aktiviteit en om de poppen rêst te jaan. Foar de fêste yt- en drinkmominten keare de pjutten wer werom nei de stamgroep en fêste liedster(s).

Wêr soargje wy foar:

 • Farsk fruit
 • Lunch
 • Tuskentrochjes

Wat nimme jo mei foar jo bern:

 • Ruften (+ billedoekjes/krêm)
 • Flesse- of boarstfieding
 • Drinkflesse
 • Potsje fruit en/of waarm iten
 • Skjinne klean
 • Eventueel in sobber/krûpbist