Dei-opfang

De groepen

Berne-opfang

Dondersteen Kollumersweach

Berne-opfang Dondersteen bestiet út twa lokaasjes – dei-opfang en BSO – en is fêstige yn Kollumersweach, oan ’e Foarwei 48. Us bernedeiferbliuw is foar bern fan 10 wiken oant 4 jier. De opfang wurdt bean yn in fertikale groep.

Us BSO-lokaasje (groep Bengels, foar bern fan 4 o/m 12 jier) sit yn ’e kristlike basisskoalle De Stapstien, oan ’e Skoallestrjitte 14 yn Kollumersweach.